Veva
Ministerie van Defensie
Open dagen

Privacy & disclaimer

Privacy

Hoe gaat VEVA.nl om met jouw persoonsgegevens?
VEVA gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij gebruiken je persoonsgegevens op VEVA.nl voor de onderstaande doelen:

  1.  Afhandeling van vragen, klachten en verzoeken (inclusief inzagerecht). 
  2.  Statistieken van sitebezoek (traffic) en websitegedrag (beide geanonimiseerd) voor de verbetering van de gebruikerservaring van VEVA.nl.

VEVA zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Waarom worden deze persoonsgegevens gevraagd?
Wij gebruiken je (persoons)gegevens, met jouw toestemming, omdat we anders de hierboven genoemde doelen niet kunnen bereiken. Voor websitestatistieken worden geen persoonsgegevens opgeslagen en wordt alleen met volledig geanonimiseerde data gewerkt middels cookie-data. Voor het cookiebeleid van VEVA.nl, inclusief de mogelijkheid om cookie-instellingen aan te passen, bezoek je de pagina /cookies.

Op welke manier worden je persoonsgegevens verwerkt?
Wij gebruiken je persoonsgegevens om het doel te behalen met zo min mogelijk gegevens. Voor doel 2 zijn deze gegevens geanonimiseerd. Jouw vraag, klacht of verzoek wordt door onze eigen medewerkers behandeld.

Wat zijn je privacyrechten?
Informatie over je privacyrechten vind je op de pagina privacyrechten.

Hoelang bewaren wij je persoonsgegevens?
Zodra wij je vraag, klacht of verzoek hebben beantwoord, verwijderen we je persoonsgegevens uit onze systemen. Voor de afhandeling van vragen, klachten en verzoeken geldt voor Woo-verzoeken een termijn van 10 jaar. Voor bezwaar en beroep en klachten is dit ook 10 jaar. Zie voor meer informatie de Selectielijst Defensie.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?
VEVA heeft passende en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. VEVA kent een integraal beveiligingssysteem dat bestaat uit fysieke, informatie- en personele beveiligingsmaatregelen. Dit is uitgewerkt in het Defensiebeveiligingsbeleid.
Externe bedrijven moeten voor nieuwe gerubriceerde en/of vitale Defensieopdrachten voldoen aan de algemene beveiligingseisen Defensieopdrachten 2019 (ABDO 2019).
Alle gegevens die vanaf je browser naar het Defensie Account worden verstuurd, maken gebruik van encryptie en communicatie met de server via https.

Persoonsgegevens wel gebruiken voor opsporing
VEVA kan persoonsgegevens doorgeven voor opsporing als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Klikgedrag en Cookies
Lees het cookiebeleid van VEVA.nl op /cookies.

Links naar andere websites
Op de website vind je een aantal links naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring (indien aanwezig) van de website die je bezoekt.

Wijzigingen
VEVA heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. 

Functionaris voor Gegevensbescherming
VEVA heeft een zelfstandig toezichthouder die toeziet op het correct verwerken van persoonsgegevens volgens de wetten en normen die daarvoor gelden. Deze Functionaris voor Gegevensbescherming heeft bevoegdheden zoals:

  • vragen om inlichtingen;
  • inzage in alle stukken;
  • toegang tot alle locaties waar persoonsgegevens worden verwerkt.

De Functionaris voor Gegevensbescherming gaat ook over het AVG-verwerkingenregister. Dat is het register waarin de meldingen van registraties (verwerkingen van persoonsgegevens) bij VEVA worden opgenomen. De functionaris heeft géén toezichtsbevoegdheden voor de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD).

Contact
Postadres

Ministerie van Defensie
Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
E-mail: 
functionaris.gegevensbescherming@mindef.nl

Klachten?
Op de pagina klacht gebruik persoonsgegevens lees je hoe je een klacht kunt indienen.

Vragen
Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op via info@werkenbijdefensie.nl.

Gedetailleerde informatie?
In aanvulling op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG heeft VEVA de AVG uitgewerkt in 2 regelingen: de Regeling AVG Defensie en de Regeling Gegevensbescherming Militaire Operaties.

Laatst gewijzigd: 20 juni 2023.

Disclaimer

MINISTERIE VAN DEFENSIE, hierna te noemen MINISTERIE VAN DEFENSIE, verleent u hierbij toegang tot / ("de Website") publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. MINISTERIE VAN DEFENSIE behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

MINISTERIE VAN DEFENSIE spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MINISTERIE VAN DEFENSIE. 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MINISTERIE VAN DEFENSIE nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MINISTERIE VAN DEFENSIE. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MINISTERIE VAN DEFENSIE, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.